KA-BAR Classic Marine Knife Black & Sheath

5.00 rating stars  5 ( 3 reviews )